1. Generelt

Disse regler finder til enhver tid sted for udlejning hos Udlejningscentralen, medmindre andet er
aftalt.
Den der rekvirerer ydelsen, betegnes som lejer og Udlejningscentralen IVS som udlejer.

2. Lejemålets varighed

Lejemålet begynder den dag det udlejede forlader Udlejningscentralen, og til den dag det lejede
igen afleveres hos Udlejningscentralen.
Lejeafgiften beregnes for hele lejeperioden, også selvom det lejede materiel ikke benyttes.
Der beregnes ud for en 7 dages lejeperiode, også helligdage.

3. Lejers forpligtelser – samt risiko og ansvar

Det er til enhver tid lejer der påtager sig enhver risiko og ansvar i forbindelse med benyttelse af det lejede materiel. Herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejerens uagtsomhed, forsæt eller
misligholdelse af forpligtelser i henhold til Udlejningscentralens lejebetingelser.
Ved øvrige skader på det lejede, skal dette meddeles til udlejer indenfor 24 timer fra skaden er sket.
Skader kan anmeldes på mail: info@udlejningscentralen.dk eller på tlf: 4216 9921.
Det lejede materiel må kun benyttes til det, det er beregnet til.

Det lejede materiel skal behandles efter gældende sikkerhedsforanstaltninger og forskrifter.

Lejer har ansvar for det lejede materiel, under transport til og fra Udlejningscentralen, såvel som ved af- og pålæsning af det lejede materiel.

Det er lejers pligt at reklamere over det lejede materiel indenfor 24 timer i tilfælde af fejl og mangler. Efterfølgende reklamationer har ingen retsvirkning.

Lejer må ikke selv eller lade andre udføre reparationer eller forandringer på det lejede materiel. Ved eventuelle reparationer i lejeperioden, skal der tages kontakt til udlejer.

Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med reparationer i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer som lejer har foretaget.

Lejer er forpligtet til at udføre sikkerhedsmæssig kontrol og løbende rengøring af det lejede
materiel. Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet på grund af manglende
vedligeholdelse, vil lejer bliver holdt ansvarlig.

Lejer er forpligtet til at holde det lejede materiel forsikret under lejeperioden.

Udlån eller fremleje til tredjemand, må ikke finde sted uden skriftligt samtykke fra udlejer.
Materiellet må ikke flyttes til anden adresse, end anført på lejekontrakten uden skriftligt samtykke fra udlejer. Materiellet må under ingen omstændigheder forlade Danmark, uden udlejers skriftlige samtykke.

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeperiodens ophør, i samme stand, rengjort og uden fejl og mangler. Skulle der være skader, fejl og eller mangler ved aflevering af materiellet, vil lejer være forpligtet til at afholde alle udgifter herom. Der vil blive beregnet ud fra ny-pris samt eventuelle omkostninger ved levering. Rengøring vil blive beregnet ud fra timepris.

Lejer er ikke berettiget til erstatning for tab opstået i forbindelse af brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Omkostninger i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl eller havari af materiellet, vedkommer ikke udlejer.

Udlejer kan ikke drages ansvarlig for tab i forbindelse med Force Majeure.

4. Udlejers Forpligtelser

Udlejer er forpligtet til at udlevere materiellet i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand.

Udlejer har til enhver tid ret til inspektion af det lejede materiel.

Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til
Udlejningscentralen IVS.

5. Tyveri, hærværk og skader

Tyveri og hærværk og anden kriminalitet af det lejede skal meddeles til udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejer skal sørge for at politirapport bliver sendt til udlejer.

Ved tyveri eller totalskade, vil tabet blive beregnet ud fra nyværdi indtil 1 år efter materiellets anskaffelse. Hvis materiellet er over 1 år gammelt, vil tabet blive beregnet efter dagsværdi.

Ved øvrige skader på det lejede, skal dette meddeles til udlejer indenfor 24 timer fra skaden er sket.
Skader kan anmeldes på mail: info@udlejningscentralen.dk eller på tlf: 42 16 99 21.

6. Øvrigt

Ved misligholdelse af det lejede materiel eller andre overtrædelser af lejebetingelserne, fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede materiel uden varsel.

7. Ændringer

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre de generelle betingelser uden varsel. Nyeste opdatering for lejebetingelser, vil være at finde på udlejers hjemmeside: www.udlejningscentralen.dk.

 

Har du spørgsmål til vores lejebetingelser, kan du sende os en mail på: info@udlejningscentralen.dk.
Eller ringe til os på: 4216 9921.